ระบบสืบค้นหาพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตจากคุณลักษณะสินค้า

เป็นบริการของกรมสรรพสามิตที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีของสินค้าสรรพสามิตจากคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ เช่น ประเภทรถยนต์ ซีซี แรงม้า เป็นต้น โดยระบบจะแสดงข้อมูลพิกัดอัตราภาษีที่ตรงกับคุณสมบัติของสินค้าที่ผู้ใช้ระบุ พร้อมแสดงผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตราภาษีตามปริมาณ อัตราภาษีตามมูลค่า และโปรแกรมช่วยคำนวณภาษีสรรพสามิตที่พึงต้องชำระของสินค้า